Page 7 - MagazinRom1/Decembar2015
P. 7
Te našti te ačhove ki tiklji familia 29. Ki škola ka ovel tut šansa te đa 38. Ako hijan talo 15 berš, tegani tu
tegani isi tut pravo baš o specialno anglal hem te spremine tut baš o ka ove arakhlo te na đa ko maribe. Te
arakhibe hem aver pomoč. odgovorno đivdipe. Tu ka sikljove te hijan hine ko maribe, tegani ka do-
21. Okola phuvja so mukhena adop- respektirine e manušengiri sloboda bine odova arakhibe hem dikhibe so
tiribe, valjani te dikhen o adoptiribe hem pravia, teklje daja hem dade, valjani tuče.
te đal sar so valjani hem tu so uljan tiklji hem e averengiri kultura hem e 39. Te hijan hine maltretirimo, tor-
adoptirimo te ovel tuče šukar. natura. tirimo, mardo, koristimo, zorjea čhi-
22. Tu so aveja sar izbeglica, kokri ja 30. Tu so hijan minoriteti isi tut pra- vdo ko diso, te čerđe opro tute bi-
đikasaja, isi tut pravo baš o arakhibe vo ki tiklji čhib, tiklji kultura hem tiklji manušikane hem bilačhe buča, ja te
hem pomoč. religia. hijan hine ko maribe, tegani isi tut
23. Tu so isi tut fizičko ja psihičko han- 31. Tu isi tut pravo te čhelje tuče hem pravo te dobine pomoč te ovel tuče
dikap, isi tut pravo ko šužo đivdipe. Tu te ovel tut hobi. paljem šukar.
šaj te osetine tut šukare, sar sa avera. 32. Na tromal niko te iskoristini tut 40. Te uljan osumnjimo disose, ja pal-
24. Tu isi tut pravo te ove sasto. Te na- ekonomski, sar ko primer điko aver jem te mothosalo so tu hijan krivo,
borsaljan isi tut pravo te sastljare tut te zaradini pare ko toklo piko bizo te hem tegani isto valjani te respektir-
hem te đa ki rehabilitacia te šaj te ove platini tuče. inen tut. O agencie hem o institucie
sasto. Tu isi tut pravo te ove arakhlo 33. E phuvjengiri odgovornost tani te so ka ovel oljen kontakti tuvaja ko
kotar tradicionalna ceremonie so šaj arakhen tut kotar narkotikia hem ave- sudibasoro procesi ka adaptirinen pe
te oven lošna tuče. ra droge. premalo tute. Tu isi tut pravo te do-
bine pomoč kotar dijekh manuš so
đanela juridika. Toklo slučaj valjani te
završinel pe so posigate so šaj. Niko
na tromal te čhivel tut te vačere odo-
va so đaneja ja te priznaine diso so na
čerđan.

25. Te ljelje tut ko arakhibe ja dikhibe 34. Tu isi tut pravo te ove arakhlo te 41. Ako o zakoni ki tiklji phuv dela tut
tegani isi tut pravo te dobine kontrola na ove koristimo ko bilo save seksual- pobuter ja pošukar arakhibe kotar
baš o proces, te šaj sa odova tuče te na forme, sar ko primer ki prostitucia e čhavorengiri konvencia, tegani ka
ovel čerdo ko jekh šukar način. ja pornografia. važini odolje phuvjakoro zakoni.

26. Tu isi tut pravo baš i socialno sig- 35. Niko na tromal te čorel tut ja te 42. Teklje phuvjakoro odgovornost
urnost. Ako valjani, o društvo ko than biknel tut. tano te informirini e čhavoren hem e
kuri so bešeja šaj te del tut pomoč baš 36. Tu valjani te ove arakhlo kotar bilo baren te đanen so pisini ki čhavoren-
o čher, maro hem šeja. save iskoristibasere forme. giri konvencia.
27. Tut isi pravo te đivdine ađahar so 37. Tu na tromal te ove maltretirimo, 43. – 54. Pravilia e phuvjakere agen-
ka ovel tut šansa te đa anglal fizič- tortirimo ja disave avera bilačhe buča cienđe hem institucienđe te đanen,
ki, psihički, duhovno, moralno hem te čeren pe tuče. Tu našti te ove sudi- te pratinen hem te respektirinen odo-
socialno. Toklo jeri isi oljen najbari mo ko meribe ja sudimo ko phanlipe va so pisini ki čhavorengiri konvencia.
odgovornost baš o sa odova. đi ko meribe.
28. Tu isi tut pravo te školujine tut. Tu
ka đa ki osnovno škola bizo te platine.

sead.serifi@magazinrom.com 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12