Page 6 - MagazinRom1/Decembar2015
P. 6
FA M I L I A

Tu isi tut pravo te ove čhavoro!

O UN e beršeste 1989 čerđa jekh konvencia kuri tane pisime artiklia baš o manušikano pravo e čhavorenđe. Odija
konvencia vičini pe čhavorengiri konvencia hem isi ola 54 artiklia. O UNICEF kova tane jekh delo kotar o UN, isi olje
specialno odgovornost te informirini sa e phuvjen ki celo dunjaja, te respektirinen hem te pratinen e čhavorengiri
konvencia. O magazin Rom mangela te buvljačeri akija informacia hem dela tumen šansa te čitinen i konvencia ko

Arli dialekti. O artiklia tane formulirime te šaj sarine amen o Arlije te haljova.

1. E Čhavorengiri konvencia tani tuče 7. Tu isi pravo te ovel tut jekh anav 13. Tu isi tut pravo hem sloboda te
so hijan talo 18 berš. Akate o čha- hem te ove državljani ki jekh phuv. Tu vačere okova so mislineja.
vore hem o terne pominena pe sar isi tut pravo te đane koj toklo jeri hem 14. Tu isi tut pravo te misline sa so
”čhavoro”. on te oven tuče mukajeti. mangeja. Tu isi tut pravo te đa palo
2. E Čhavorengiri konvencia dela tuče 8. Tu isi pravo ko toklo identiteti. Ko odova so cidela toklo vođi hem tu isi
hem sa avere čhavorenđe isto pravo identiteti khuvela toklo državljanstvo tut pravo te ovel tut odija religia savi
hem isto vrednost. Niko na tromal te ki tiklji phuv, toklo anav hem tiklji fa- tu mangeja.
diskriminirini tut. miliakiri relacia.

3. Keda o bare mangena te anen dis- 9. Niko na tromal te ulavi tut ko- 15. Tut isi pravo te ove člani ko organi-
avi odluka baš o čhavore tegani on tar toklo jeri, osim ked tano teklje zacie ja te ikljove oljendar.
mora te dikhen odova soj ”najšukar e šukaripase. Odova šaj te ovel keda 16. Tu isi tut pravo te ove arakhlo ko-
čhavorese”. O bare tut valjani te ara- toklo jeri nane mukajeti tuče hem na tar nelegalno khujbe ko toklo privatno
khen hem te oven tuče mukajeti. arakhena tut šukar. Tu isi tut pravo đivdipe. Niko na tromal te čitini teklje
4. Sa o phuvja ka čeren sa so šaj te te dikhe teklje daja hem teklje dade, ljila bizo toklo mukhibe hem niko na
praktizirinen o pravia kotar e čha- ama samo ako nane tuče lošno palo tromal te lađačeri tut. O zakoni ka del
vorengiri konvencia. odova. tut zoralo arakhibe kotar esavke buča.
5. Toklo jeri tane odgovorna tuče. On 10. Tu hem toklo jeri te mangljen 17. Tut isi pravo te đane sa so ovela ki
ka den tut godi hem ka igaren tut ko paljem te oven barabar palo so hijen tiklji phuv hem ko sveto ko jekh način
pravo drumo ked mangeja te čere hine ulavde jekh jekhestar, tumen šaj so šaj te haljove, sar ko primer preka-
buča so i čhavorengiri konvencia dela te roden pomoč. lo o novine hem televizia.
tut pravo. 11. Tu našti te ove igardo ki jekh aver 18. Toklo jeri isi oljen zajedničko
6. Tu isi tut pravo te đivdine hem te phuv bizo te ove mukhlo kotar tiklji odgovornost baš o toklo bajačeribe
đa anglal. Tiklji phuv ka čerel sa so šaj daj hem toklo dad. hem sikavibe. On mora te mislinen
tu te čere odova. 12. Tu isi tut pravo te vačere so mis- teklje šukaripase.
lineja keda vačeri pe baš o tute. O 19. Tu isi tut pravo te ove arakhlo ko-
bare manuša ka šunen tut hem ka tar sa o forme kotar fizičko ja psihičko
čhiven ki godi teklje lafija. maribe.

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11