Page 5 - Magazin Rom 6
P. 5
HISTORIA

ROMER

I hundratals år har icke-romer bott med eller bredvid romer. Men, förutom ytlighet och fördomar
mot dem, icke-romer har relativt väldigt liten kunskap om romernas ursprung, kultur och språk.

Romerna karakteriseras av att dem finns i romani chib. Romani chib till- mycket svårt att förstå varandra.
aldrig har identifierats med något hör till den indoariska språkgrenen Romani chib är idag ett av Sveriges
territorium. Därför är deras iden- bland de indoeuropeiska språken och officiella minoritetsspråk. Romani
titet för det mesta intimt relaterad har påverkan från sanskrit och andra chib talas i många länder över hela
till en specifik ideal för begreppen indiska språken som hindi, punjabi världen, där man uppskattar upp till
- frihet. Det enda land man oftast och urdu. Flertal år senare kommer 20 miljoner talare bara i Europa.
förknippar romerna till, är Indien. ingredienser från olika språk som Folkets enda och korrekta namn
Enligt lingvistisk och etnologisk t.ex. persiska, hebreiska, arabiska, är Rom, som betyder människa!
forskning, romernas ursprungsland kurdiska, turkiska, grekiska och efter Alla andra benämningar som t.ex.
är Indien. I många år trodde man att dessa inflytanden som skiljer sig åt zigeuner, zigenare, cigani, tattare,
romer härstammar från Egypten och för olika grupperingar beroende på gipsy, gitanos... är felaktiga, mycket
därifrån kommer negativa termer orter man stannat längre på. Ju län- negativa och kränkande
– gipsy och gitano. Teorin att romer gre en grupp har varit i ett land, desto termer. Dessa pinsamma termer har
ursprungligen kommer från Indien mer blev dess modersmål påverkat av sitt ursprung från grekiska orden
fastställdes av Stefan Vali år 1763. landets språk. Romani chib betyder atsinganos (orörlig) och xenos
Men, även idag vet man inte riktig romsk tunga och är ett samlingsnamn (främling).
när romerna har lämnat Indien. Det för samtliga romska dialekter! Det är Första officiella kongress där
finns teorier som visar att detta har inte säkert att romer förstår varandra romerna fick själva ta initiativen att
hänt för cirka 1 000 år sedan och bara för att de pratar romani chib. förändra saker till positiv, anordnades
man misstänker att romerna har inte Samtliga dialekter har påverkats av i London året 1971. Då togs några
lämnat Indien av egen vilja. En av det land man har bott i, de grup- viktiga beslut där bland annat
orsakerna man tror på, är även idag per man tillhör till och den vandring erkändes folkets officiella namn
mycket populärt och det är – krig. som folket har gjort. Idag finns det ”Rom”, 8 april blev romernas
Romer vandrade västerut mot Euro- mer än 50 olika romska dialekter i internationella dag, samt nationell
pa genom dagens Pakistan, Afghani- världen som t.ex. Arli, Lovara, Svensk sång och flagga presenterades.
stan, Iran, Irak, Turkiet, Grekland… romani, Kalderash, Kale, Gurbeti...
Detta vet vi på grund av lånord som Dialekterna är så pass olika att man har

sead.serifi@magazinrom.com 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10