Page 5 - Magazin Rom 3 - Juni 2016 (ONLINE)_Neat
P. 5
A KTUELLT

romsk inkludering

I februari 2012 startades strategin för romsk inkludering.

En samordnad och långsiktig strategi inom ramen för strategin, bl. a. lyckas med inkluderingen. Staten har
för romsk inkludering mellan åren Länsstyrelsen i Stockholm, Boverket, kanske implementerat det som romer,
2012–2032, beslutades av regerin- Socialstyrelse… i form av olika romska representanter,
gen. Strategin utgår ifrån de mänskliga föreslog vad som är viktigt för det
rättigheterna med speciell betoning Redan i mars 2012 bestämdes det långsiktiga projektet. Jag anser
på metoden om anti-diskriminering. att Länsstyrelsen i Stockholm ska att det är upp till varje rom att ta
Projektet ”romsk inkludering” berör garantera för samordningen och tillfället i akt och använda den
romer som befinner sig i en social och den tjugoåriga strategin för romsk möjlighet och hjälp som ges. De
ekonomisk isolering och är utsatta för inkludering. Den romska strategin är romska organisationerna ska se till
diskriminering. Romskt deltagande grundad från romska delegationers att prata och informera om ”romsk
är drivande motor i den planlagda förslag och innehåller insatser inom inkludering”. Jag får en känsla och
romska inkluderingen. olika områden, så som: utbildning, en uppfattning att vissa romska
Det tjugoåriga projektet ska uppfattas bostad, arbete, hälsa, social omsorg organisationer, romska representanter
som en förstärkning av minoritetspoli- och trygghet, civilsamhällets organ- och romska aktivister inte gör tillräck-
tik. Svenska regeringens mål är att isering och kultur och språk. ligt och ser bara till sitt eget bästa.
den rom som fyller 20 år 2032 ska Dessa organisationer och personer
ha likvärdiga möjligheter i livet som Hur ska då romer förhålla sig till den fokuserar mest på att göra personlig
den som är icke-rom. Verksamheten romska strategin? Romer som har karriär! Om man googlar på ”romsk
har de fyra första åren koncentre- svensk medborgarskap, har redan inkludering”, resulterar det i bilder
rats till fem utvalda pilotkommuner: idag likvärdiga möjligheter i landet på romska och icke-romska individer,
Luleå, Linköping, Göteborg, Helsing- som den som är icke-rom. Men, som varken har med romsk inklud-
borg och Malmö. Även några statliga den stora frågan är, känner dem ering att göra, men även dem som
myndigheter har fått uppdrag själva att dem har likvärdiga möj- på något sätt har varit involverade
ligheter i Sverige som den som är i projektet. Min undran är, var är
Ingång eller utgång? icke-rom? Hur insatser inom bostad, hälsa, arbete,
lång tid ska skola m.m. Jag rekommenderar varmt
det ta innan att dessa individer bör bygga upp sin
känslan om att karriär på egen kunskap och merit,
vara likvärdig och inte använda sin folkgrupp för
har landat? Vad karriärsuppbyggnad. De romska or-
ska vi själva göra ganisationerna har ett stort ansvar
åt vår känsla? och ett långsiktigt arbete framför
Vi är i behov av sig. Det finns säkert en anledning till
projektet ”romsk att dem en gång i tiden startade en
inkludering”, det romsk organisation. Syftet med detta
har varit sedan var väl att finnas där för romer och
långt tillbaka i hjälpa till?!
tiden, inte bara Fyra år har slösats bort på många
i Sverige, utan möten, teoretisk arbete och mode-
överallt där visning. Vi vanliga, icke-kändis romer
romer finns. Våra önskar att resterande sexton år av
barn, de föds/ ”romsk inkludering” ska realiseras i
kommer praktiken och vi vill jättegärna vara en
att föddas del av utvecklingen.
”a s s i m i l e r a d e ”
om samhället
och romer själva

ilija.rajkovic@magazinrom.com 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10