Page 5 - MagazinRom2/Mart2016
P. 5
HISTORIA

Glöm inte ...

Under andra världskriget, nazisterna mördade minst två miljoner oskyldiga romer.

Ännu ett 27:e januari är förbi! 27:e kan läsa i historiska böcker, tidning- bland romerna känd som Aguš. Han
januari som är Förintelsens minnes- ar och olika forskningsrapporter att var mycket klok och rik affärsman,
dag, även känd som den internatio- cirka 500 000 romer mördades, men men kunde inte undgå nazisternas
nella minnesdagen för förintelsens man glömmer att många romer under gripande. Min farfars far fördes till
offer eller på engelskan känd som denna period var som en nedtrampad ett koncentrationsläger i Jugosla-
- holocaust. Denna dag är baserad myra. Många romer har inte registre- vien, men långt innan dess lyckades
på samma datum då fångarna i kon- rats innan de mördades och ännu fler han ordna skydd för sin familj. Han
centrationslägret Auschwitz befria- saknas i det offentliga registret, trots sålde allt han ägde och fokuserade
des, året 1945. Minnesdagen är för den långa tiden som har passerat. endast på deras överlevnad. Farfars
oss alla en påminnelse att vi tillsam- 500 000 mördade romer är självklart mor, med min farfar och hans syskon,
mans måste bekämpa fördomsfull- en betydelsefull siffra och en mycket gick ”under jorden”, medan farfars
het, främlingsfientlighet och rasism viktig historisk händelse, men denna far arbetade hårt på ett koncentra-
i vårt samhälle. År 2005 deklarerade siffra inkluderar endast de registre- tionsläger. Lyckligt nog, så överlevde
FN denna dag som en internationell rade och dokumenterade romska kro- min farfars far, men konsekvenser av
minnesdag. Förintelsen var nazister- ppar. Vi romer kan högröstat säga att överlevnaden var tydliga!
nas största vapenför massmord på minst två miljoner romer mördades! Föra året läste jag att EU beslutaFör-
bl.a. judar och romer i Europa un- Vi saknar bevis för vårt påstående i ra året läste jag att EU beslutade om
der andra världskriget. Det beräknas att romer skulle få sin ”egen”Förin-
att nazisterna mördade cirka 6 mil- Ređep Salihi, fånge telsens minnesdag. Minnesdagen in-
joner judar varav cirka 3 miljoner i under andra världskriget träffar den 2 augusti, samma datum
förintelseläger. Förintelseläger eller 1944 upplöstes den ”romska delen”
koncentrationsläger var en plats för dokumenterat form, vi kan heller inte av Auschwitz.
så kallade politiska motståndare, hänvisa till några begravningsplatser, Jag och många andra i världen tycker
som ansågs”farliga” för framtiden. I men vi vet exakt vem som saknas i vår att begreppet Förintelsen eller holo-
före detta Jugoslavien fanns över 70 romska familj. caust bör omfatta förutom judar, även
koncentrationsläger, men officiellt Under andra världskriget nazisterna nazisternas systematiska dödande av
ansågs Auschwitz i Polen som den gjorde många extrema och omänsk- andra grupper som romer, sovjeter,
största och för oss mest kända kon- liga experimenten på romska barn. polacker, homosexuella, handikappa-
centrationslägret. Miljontals männi- Vuxna romer betraktades som slavar de, Jehovas vittnes och andra, enligt
skor arresterades och placerades i och tvingades till hårt arbete bland ”dem” deras politiska och religiö-
olika koncentrationsläger utan någon annat i koncentrationsläger. En av sa fiender. Utifrån denna definition
rättvis juridisk prövning. dem var min farfars far Ređep Salihi, skulle den totala summan av offer
Staten Tyskland har, cirka fyra decen- vara upp till 20 miljoner oskyldiga
nier efter krigets slut, äntligen erkänt människor och vi skulle hedra och
att även romer mördades under andra minnas de under en och samma dag
världskriget. Menade de att det inte med likvärdig respekt.
var något viktig historisk händelse
eller att ”vi” inte var viktiga?! Man

sead.serifi@magazinrom.com 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10